zaterdag 16 april 2016

N-VA : " Herklassering van waterlopen door de provincie is belangrijk om wateroverlast in de toekomst te vermijden"


PROVINCIAAL - De Vlaamse overheid streeft ernaar om in de toekomst alleen nog geklasseerde onbevaarbare waterlopen en grachten te behouden zodat er geen sprake meer is van niet-geklasseerde of oud-geklasseerde waterlopen. Bedoeling is om tot één atlas van onbevaarbare waterlopen te komen. Bevoegd Vlaams minister Schauvliege heeft de organisatie voor de opwaardering van niet-geklasseerde waterlopen (waarvan het waterbekken geen 100 ha bedraagt) bij de provincies gelegd. De provincie kan dus om redenen van algemeen nut niet-geklasseerde waterlopen opwaarderen naar waterloop van 2de of 3de categorie als deze van belang zijn voor het watersysteem, daarnaast kan de deputatie geklasseerde waterlopen hun rangschikking als waterloop ontnemen of de niet-klassering van waterlopen bevestigen. De rangschikking is van belang omdat er dan duidelijkheid bestaat over wie de onbevaarbare waterloop moet beheren en onderhouden.

De bedoeling bestaat erin dat de provincie in alle Oost-Vlaamse gemeenten een actualisering van de Atlas van onbevaarbare waterlopen doorvoert en in overleg met de betrokkenen een opwaardering van een aantal oud-geklasseerde of niet-geklasseerde waterlopen, alsook een administratieve afschaffing van onbevaarbare waterlopen voorstelt. In 36 gemeenten is het proces reeds afgerond en de overige gemeenten worden de komende maanden behandeld. ‘Oud-geklasseerde waterlopen kunnen mogelijk ook dienst doen als bufferbekken’, argumenteerde Annemie Demuyt tijdens de raadszitting. De gedeputeerde bevestigde dat op sommige plaatsen een bufferbekken aangewezen is, terwijl op andere plaatsen een verbreding of een pompgemaal een betere oplossing is om wateroverlast door overstromingen te vermijden.

‘Het is een goede zaak dat niet-geklasseerde waterlopen eindelijk een passende status krijgen, maar we moeten wel opletten dat er niet teveel belangrijke waterlopen administratief afgeschaft worden door de provincie’, aldus fractieondervoorzitter Annemie op de provincieraad. De deputatie kan over deze aanpassingen een beslissing nemen nadat de betrokken gemeente een openbaar onderzoek georganiseerd heeft en de gemeentebesturen en eventueel het lokale polderbestuur of de lokale waterring de mogelijkheid gekregen hebben om een advies te geven over de plannen van de deputatie. Annemie vroeg daarom aan de gedeputeerde of de provincie zich bij de beslissing baseert op de adviezen die geformuleerd worden tijdens het openbaar onderzoek en wat er gebeurt met oud-geklasseerde waterlopen die wel nog van belang zijn voor het watersysteem. In gebieden met oud geklasseerde waterlopen zijn er immers de afgelopen jaren heel wat overstromingen geweest.

De bevoegde gedeputeerde dankte Annemie voor haar terechte vragen en stelde dat het waterlopensysteem een kluwen is waarvan de minister aan de provincies gevraagd heeft om het te ontwarren. De gedeputeerde benadrukte dat de lokale besturen, waterringen en polders het best geplaatst zijn om de knelpunten aan te duiden en dat er dus zeker rekening gehouden wordt met de adviezen. Voorts merkte hij op dat een waterloop die afgeschaft wordt achteraf alsnog kan gerangschikt worden als waterloop van 2de of 3de categorie. De gemeente is ook nog steeds verantwoordelijk om een ‘gracht van algemeen belang’ te beheren als deze niet door iemand anders beheerd wordt. ‘Het is een belangrijk proces waar men niet licht mag overgaan aangezien het cruciaal is dat onbevaarbare waterlopen die wateroverlast kunnen veroorzaken niet zomaar administratief afgeschaft worden als waterloop’, stipte Demuyt aan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten