donderdag 7 juli 2016

Studie rond mobiliteit aan Briel

Minister Ben Weyts (N-VA) vraagt de provincie een extra studie uit te voeren naar de ontsluiting van bedrijventerrein Briel in Dendermonde, vanop het Hoogveld richting N41. Ook de invulling van de Alvat-site in Buggenhout en de ontsluiting daarvan moeten worden onderzocht.

De provincie, Waterwegen en Zeekanaal nv en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen willen van het gebied Oude Briel in Baasrode een watergebonden bedrijventerrein maken, met laad- en loskades aan de Schelde. Tegen het project is heel wat protest van buurtbewoners. Die vrezen een toename van de - al bestaande - verkeersproblemen op de Provinciale Baan en in de Mandekensstraat. "Maar het project kan net een aanzet zijn om die huidige mobiliteitsproblemen op te lossen", zegt gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld).

Onder meer de ontdubbeling van de Mandekensstraat ligt op tafel. Die nieuwe weg zal aansluiten op het Hoogveld. Minister Weyts wil een extra onderzoek naar een alternatieve aansluiting via het Hoogveld naar de N41. Die kan bijvoorbeeld aftakken vanop het Hoogveld, in de bocht aan het bedrijf De Saedeleir Textile Platform. "Ik wil weten hoe die alternatieve aansluiting op N41 het best gebeurt", zegt Weyts.

De minister ziet nog altijd te veel onduidelijkheden in het project Briel. "Niet alleen rond de mobiliteit, maar ook rond de sociale begeleiding van bewoners die onteigend worden en de financiering door de Vlaamse partners", zegt hij. Net daarom

heeft hij de samenwerkingsovereenkomst en de engagementsverklaring tussen alle betrokken partners om het Brielproject te realiseren nog altijd niet ondertekend.

Impact

Bovendien wil Weyts ook meer inzicht in de plannen van de provincie om ook de Alvatsite in Buggenhout bij het project Briel te voegen. "Hoe de ontsluiting hiervan moet gebeuren, is allesbehalve duidelijk, net als de impact ervan op het verkeer", klinkt het. "Daar moet eerst en vooral meer opheldering over komen, voor we verder kunnen met het project."

Los daarvan is Weyts wel voorstander van logistiek vervoer via het water. "Dat is een cruciaal element om een betere mobiliteit in Vlaanderen te creëren", zegt hij. "In principe is het project Briel in dat opzicht geen slecht idee. Alleen moeten eerste alle onduidelijkheden weggewerkt worden."

De provincie zal de studie uitvoeren. "Ook voor ons is de mobiliteit een belangrijke randvoorwaarde" zegt Versnick. "Er wordt gestart met een plan voor de ontdubbeling van de Mandekensstraat. Dat omvat ook de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport en milieueffectrapport. Een ander plan komt er voor de Alvatsite, voor de invulling ervan en met een studie rond de mobiliteits- en milieueffecten."


NELE DOOMS - Het Laatste Nieuws

vrijdag 17 juni 2016

Hoog kostenplaatje voor uitbreiding golf PuyenbroeckWACHTEBEKE - De provincie voorziet 2,5 miljoen euro voor de uitbreiding van de golfbaan in Puyenbroeck van 9 naar 18 holes. Recent zijn er ook drie oefenholes geopend die beginnende golfers moeten introduceren in het spel. ‘Het is op zich een goede zaak dat de provincie de golfsport toegankelijk wil maken voor iedereen, maar we stellen ons als fractie wel vragen bij het nut van de uitbreiding van de golf en de forse investering’, aldus fractieondervoorzitter Annemie Demuyt op de provincieraad. Uit een analyse van de cijfers blijkt immers dat er enerzijds een instroom is van beginnende golfers, maar anderzijds ook een doorstroom van geoefende golfers die Puyenbroeck verlate en naar golfclubs trekken die wel over 18 holes beschikken (o.a. Axel, Waregem en Oudenaarde).

Om de doorstroom tegen te gaan en de geoefende golfers in Puyenbroeck te behouden besliste de deputatie om het golfterrein in Puyenbroeck uit te breiden van 9 naar 18 holes. ‘De gedeputeerde verklaarde dat de uitbreiding van de golf in Puyenbroeck op hoerageroep kan rekenen in het golfwereldje, dus lijkt de uitbreiding er vooral te komen voor de geoefende golfers terwijl het voor onze fractie vooral de bedoeling moet zijn om de golfsport bij het brede publiek te promoten en te initiëren’ merkte Demuyt terecht op. De deputatie liet eerder weten dat er geen natuur- of bosgebied zal sneuvelen voor het aanleggen van de 9 nieuwe holes en dat men zoveel mogelijk wil inbreiden. Annemie vroeg daarom aan de gedeputeerde of de golfbaan tijdens de werken opengehouden zal worden. De gedeputeerde antwoordde dat het inderdaad de bedoeling om het golfterrein open te houden gedurende de werken.

‘Op vlak van promotie is er nog veel werk aan de winkel als we bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de golf vergelijken met het aantal bezoekers van de sporthal in Puyenbroeck’, stipte Demuyt aan. De gedeputeerde stelde dat er ook voor mensen met een handicap (doven en slechthorenden) initiaties georganiseerd werden. Daarnaast wou Annemie ook weten of de golf meegenomen wordt in het pakket dat aangeboden wordt voor bijvoorbeeld de schoolsportdagen. De gedeputeerde bevestigde dat dit meegenomen wordt in het pakket en dat het de bedoeling is om de oefenholes meer te integreren in de overige sportactiviteiten die aangeboden worden in het kader van sportstages, sportkampen, sportklassen of sportschooldagen.

Uit het antwoord op de vraag van Annemie blijkt tevens dat de provincie momenteel een plan aan het uittekenen is waarbij duidelijk moet worden waar de 18 nieuwe holes zullen komen en of er alsnog extra ruimte aangesneden zal worden. ‘Het is een goede zaak dat mensen op een laagdrempelige manier en tegen een democratisch bedrag kunnen (leren) golfen, maar voor de geoefende golfers die graag op een terrein van 18 holes willen golfen zijn er voldoende private alternatieven beschikbaar. Voor ons is een uitbreiding van de golf dus geen prioritaire taak van het provinciebestuur’, besluit Annemie Demuyt.

zaterdag 11 juni 2016

Deputatie toont weinig interesse voor het Scheepvaartmuseum

BAASRODE - De scheepswerven te Baasrode zijn sinds 1993 integraal beschermd en de provincie Oost-Vlaanderen is eigenaar van het grootste gedeelte van de werven. Eind vorig jaar kon u reeds lezen dat de provincie het Scheepvaartmuseum laat verwaarlozen en bijzonder weinig inspanningen levert om het varend erfgoed als goede huisvader te beheren (zie deze link). De broodnodige onderhouds- en investeringswerken laten vaak op zich wachten. Ondanks de provinciale doelstelling om de provinciale musea en domeinen de komende jaren sterker educatief te ontwikkelen laat de provincie na om het domein van het Scheepvaartmuseum aantrekkelijker te maken en te promoten.

De provincie blijft hoogstwaarschijnlijk bevoegd voor het Scheepvaartmuseum. Varend erfgoed wordt immers als onroerend erfgoed beschouwd en is dus grondgebonden. ‘De gedeputeerde lijkt het Scheepvaartmuseum evenwel liever kwijt dan rijk te zijn en dat is bijzonder jammer’, stelt  fractieondervoorzitter Annemie Demuyt. Toen Annemie er eind vorig jaar bij de gedeputeerde op aandrong om het dak van het atelier te vervangen was dat volgens de gedeputeerde ‘niet dringend’. ‘Het is cynisch om te moeten vaststellen dat het dak nu wel hersteld is door de storm’, is Demuyt scherp voor de gedeputeerde. Zonder stormschade zou het lekkende dak vandaag nog altijd niet hersteld geweest zijn en verder schade kunnen aanrichten aan het erfgoed.

‘Onlangs bracht ik naar aanleiding van de seizoensopening een bezoek aan het Scheepvaartmuseum en daar kon ik met mijn eigen ogen vaststellen dat het museum verwaarloosd wordt’, gaat Demuyt verder. De audiovisuele apparatuur is defect en het museum geeft een verwaarloosde indruk. ‘Dat is niet bevorderlijk voor het bezoekersaantal terwijl de vzw wel in hoge mate afhankelijk is van de inkomgelden van de bezoekers’, vervolgt Demuyt. Annemie pleitte er bij de deputatie nogmaals voor om te investeren in het museum en het museum te promoten. ‘Mits de nodige ingrepen zou het museum zelfs een belangrijke toeristische troef kunnen zijn’, besluit Demuyt. Het is duidelijk dat het Scheepvaartmuseum voor de gedeputeerde geen prioriteit vormt.

zaterdag 16 april 2016

N-VA : " Herklassering van waterlopen door de provincie is belangrijk om wateroverlast in de toekomst te vermijden"


PROVINCIAAL - De Vlaamse overheid streeft ernaar om in de toekomst alleen nog geklasseerde onbevaarbare waterlopen en grachten te behouden zodat er geen sprake meer is van niet-geklasseerde of oud-geklasseerde waterlopen. Bedoeling is om tot één atlas van onbevaarbare waterlopen te komen. Bevoegd Vlaams minister Schauvliege heeft de organisatie voor de opwaardering van niet-geklasseerde waterlopen (waarvan het waterbekken geen 100 ha bedraagt) bij de provincies gelegd. De provincie kan dus om redenen van algemeen nut niet-geklasseerde waterlopen opwaarderen naar waterloop van 2de of 3de categorie als deze van belang zijn voor het watersysteem, daarnaast kan de deputatie geklasseerde waterlopen hun rangschikking als waterloop ontnemen of de niet-klassering van waterlopen bevestigen. De rangschikking is van belang omdat er dan duidelijkheid bestaat over wie de onbevaarbare waterloop moet beheren en onderhouden.

De bedoeling bestaat erin dat de provincie in alle Oost-Vlaamse gemeenten een actualisering van de Atlas van onbevaarbare waterlopen doorvoert en in overleg met de betrokkenen een opwaardering van een aantal oud-geklasseerde of niet-geklasseerde waterlopen, alsook een administratieve afschaffing van onbevaarbare waterlopen voorstelt. In 36 gemeenten is het proces reeds afgerond en de overige gemeenten worden de komende maanden behandeld. ‘Oud-geklasseerde waterlopen kunnen mogelijk ook dienst doen als bufferbekken’, argumenteerde Annemie Demuyt tijdens de raadszitting. De gedeputeerde bevestigde dat op sommige plaatsen een bufferbekken aangewezen is, terwijl op andere plaatsen een verbreding of een pompgemaal een betere oplossing is om wateroverlast door overstromingen te vermijden.

‘Het is een goede zaak dat niet-geklasseerde waterlopen eindelijk een passende status krijgen, maar we moeten wel opletten dat er niet teveel belangrijke waterlopen administratief afgeschaft worden door de provincie’, aldus fractieondervoorzitter Annemie op de provincieraad. De deputatie kan over deze aanpassingen een beslissing nemen nadat de betrokken gemeente een openbaar onderzoek georganiseerd heeft en de gemeentebesturen en eventueel het lokale polderbestuur of de lokale waterring de mogelijkheid gekregen hebben om een advies te geven over de plannen van de deputatie. Annemie vroeg daarom aan de gedeputeerde of de provincie zich bij de beslissing baseert op de adviezen die geformuleerd worden tijdens het openbaar onderzoek en wat er gebeurt met oud-geklasseerde waterlopen die wel nog van belang zijn voor het watersysteem. In gebieden met oud geklasseerde waterlopen zijn er immers de afgelopen jaren heel wat overstromingen geweest.

De bevoegde gedeputeerde dankte Annemie voor haar terechte vragen en stelde dat het waterlopensysteem een kluwen is waarvan de minister aan de provincies gevraagd heeft om het te ontwarren. De gedeputeerde benadrukte dat de lokale besturen, waterringen en polders het best geplaatst zijn om de knelpunten aan te duiden en dat er dus zeker rekening gehouden wordt met de adviezen. Voorts merkte hij op dat een waterloop die afgeschaft wordt achteraf alsnog kan gerangschikt worden als waterloop van 2de of 3de categorie. De gemeente is ook nog steeds verantwoordelijk om een ‘gracht van algemeen belang’ te beheren als deze niet door iemand anders beheerd wordt. ‘Het is een belangrijk proces waar men niet licht mag overgaan aangezien het cruciaal is dat onbevaarbare waterlopen die wateroverlast kunnen veroorzaken niet zomaar administratief afgeschaft worden als waterloop’, stipte Demuyt aan.

Partijraad 16 april 2016

Bij afwezigheid van partijraad voorzitster Veerle Geerinckx, mocht ik voorzitten.


vrijdag 1 januari 2016

woensdag 30 december 2015

Scheepvaartmuseum te Baasrode wordt verwaarloosd door de provincie

BAASRODE - Het domein van het Scheepvaartmuseum is eigendom van de provincie en dus is de provincie verplicht om het als goede huisvader te onderhouden en indien nodig te renoveren. Fractieondervoorzitter Annemie Demuyt stipte tijdens de raadszitting aan dat de provincie het Scheepvaartmuseum niet als goed huisvader beheert. Zo beweerde de gedeputeerde begin oktober dat het Scheepvaartmuseum niet meer van de provincie zou zijn, werd eind oktober door de gedeputeerde verklaard dat renovaties gebeurd zijn aan een niet-bestaand hellend vlak en werd bovendien het voorziene budget in 2015 niet ten volle benut.

'Eind oktober keurde de deputatie de renovatie van zeven ramen in het atelier van het modelbouw goed terwijl er tot op heden geen actie werd ondernomen om het weggewaaide dak van het atelier van de oude werktuigen te vervangen of te herstellen', argumenteerde Annemie op de provincieraad. Ondertussen regent het - zeker bij ongure weersomstandigheden - volop binnen. In het meerjarenplan voorziet de deputatie 200 000 euro in 2016 voor de uitbouw van de site Scheepswerven te Baasrode en 1 800 000 in 2018.

'De provincie moet de investeringen goed besteden om het varend erfgoed voor verval te behoeden en op lange termijn te behouden', aldus Annemie aan de gedeputeerde. Annemie benadrukte tot slot dat er wat educatie betreft nog veel eenvoudige mogelijkheden zijn om het domein aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen en scholen. De provincie heeft immers de doelstelling om de provinciale musea en domeinen de komende jaren sterker educatief te ontwikkelen.